Post your Ad

Shreemant Dagdusheth Halwai Sarvajanik Ganpati Temple

250 Ganpati Bhavan, Shivaji Road, Budhwar Peth, Pune - 411002, Near Pharaskhana Police Station (Map), Budhwar Peth
Pune,- 411002

Website : www.dagdushethganpati.org

} 9.00 am to 6 pm